Ar-Ge ve İnovasyon Desteklerinin Amacı Nedir?

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Bu programın amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülecek Ar-Ge projeleri kapsamında “prototipin üretilmesi sürecinin” KOSGEB tarafından desteklenmesidir.


KİMLER İÇİN?


Ar-Ge ve İnovasyon Programından araştırma- geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler yararlanabilir. Bu Program ile, İşletmelerin/girişimcilerin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine “ürünün prototipinin üretimine yönelik” destek sağlanır.


Endüstriyel Uygulama Programı, yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan “ürünün seri imalatına yönelik” projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.


Kobi Teknoyatırım, Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımları desteklemek suretiyle ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak için yapacağınız “ürünün seri imalatına ve ticarileşmesine yönelik” yatırımlarının desteklenmesidir.


Endüstriyel Uygulama ve Kobi Teknoyatırım Desteklerinin ön şartı kamu kaynakları ile desteklenmiş ve tamamlanmış bir Ar-Ge projesine sahip olmaktır. Proje konusu ürüne ait patente sahipseniz veya ürün bir doktora çalışması sonucu ortaya çıktı ise yine bu desteklere başvurabilirsiniz.