Hibe Destekleri Bilgi Bankası

Hibe destekleri hakkında merak ettiğiniz tüm sorulara cevap bulabileceğiniz ücretsiz bilgi bankası

KOBİ TEKNOYATIRIM Destek Programı Detayları

KOBİ TEKNOYATIRIM Destek Programı'nın Amacı:

A) Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini ve

B)  Orta- yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

Kimler başvurabilir:

KOSGEB'in desteklediği NACE koduna sahip, KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve Kobi Beyannamesi güncel işletmeler bu programa başvuru yapabilir. 

Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda aşağıdaki başvuru şartlarından en az birinin sağlanması gereklidir;

En çok 5 yıl önce düzenlenmiş olmak üzere Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden herhangi birine sahip olan;

 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projelerinin başarıyla tamamlandığını gösteren belgesi olan veya
 • Patent belgesi olan veya
 • Doktora tezi konusu olan veya
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi olan veya
 • Yurtiçi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde tamamlanmış Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen veya
 • Kamu Ar-Ge Merkezleri Enstitülerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen veya
 • 5746 sayılı kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen ve prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya her türlü kullanım hakkını süresiz olarak sözleşme ile hak sahibinden noter onaylı sözleşme ile devralmış işletmeler başvuru yapabilir.
 • Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlere ait yatırım projesi başvuruları için, üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması ve orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması çerçevesinde belirlenen “CARİ İŞLEMLER HESABINA KATKI SAĞLAYACAK ÜRÜN LİSTESİ”'nde yer alan ürünler için başvuru yapılması esastır.

Programın süresi:

Proje süresi en az 8 (sekiz) ay en fazla 36 (otuz altı) ay olacak şekilde 4 (dört) ayın tam katlarından oluşur.

KOBİ TEKNOYATIRIM Destek Programı'na kimler başvuramaz!

KOBİ TEKNOYATIRIM Destek Programı'na kimler başvuramaz!

 • KOSGEB Kobi TeknoYatırım Destek Programı başvuru yollarından;
 • Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan projeler için geçerli şartları veya Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlere ait yatırım projesi başvuru şartlarını sağlamayan,
 • Kobi vasfında olmayan büyük işletmeler, 
 • KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmayan ve Kobi Beyannamesi güncel olmayan işletmeler bu programa başvuramaz.

Destek türü ve miktarları

Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir. 

Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 TL ve geri ödemesiz 1.800.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’dir.

Bu programda destek oranı %60 olup, destek tutarı üzerinde %30 geri ödemesiz %70 geri ödemeli destek sağlanır. 

Bu program kapsamında sağlanan destekler;

 • Makine-Teçhizat Desteği: %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
 • Üretim Hattı Tasarım Giderleri Desteği: %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
 • Yazılım Giderleri Desteği: %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
 • Personel Gideri Desteği: %100 Geri ödemesiz
 • Eğitim ve Danışmanlık Desteği: %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
 • Tanıtım ve Pazarlama Giderleri Desteği: %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

Harekete Geçmek için..

KOBİ TEKNOYATIRIM Destek Programı Proje Başvuru Dosyanızı hazırlama konusunda HibeDestek uzmanlarından danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Bu destekten yararlanıp yararlanamayacağınızı öğrenmek için ise şimdi ücretsiz üye olarak TEST bölümüne geçebilirsiniz.

Testimizi daha önce çözdüyseniz aldığınız bu bilgiler ışığında tekrar TEST'inizi güncelleyebilirsiniz.