Yurt Dışı Destek Programı'nın Amacı Nedir?

Yurtdışı Pazar (Uluslararasılaşma) Destek Programı

Ülkenin uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli (KOBİ) işletmelerin uluslararası pazara açılmaları ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik hazırlanan Uluslararasılaşma Destek Programı'nın uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir. 

Programdan yararlanılabilmesi için işletmenin;

  1.        Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KOBİ Bilgi Sistemi (KBS)’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir. KBS’ye kayıt, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.
  2.        İşletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesi'nin güncel olması gerekir.
  3.        Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması ve son mali yıl verilerinin onaylı olması gerekir.
  4.        İşletmenin proje bütçesi, son mali yıl net satış hasılatını aşmaması gerekir.
  5.        İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.
  6.        İşletmenin son mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.