Hibe Destekleri Bilgi Bankası

Hibe destekleri hakkında merak ettiğiniz tüm sorulara cevap bulabileceğiniz ücretsiz bilgi bankası

Ticaret Bakanlığı Destek Program Detayları

Ticaret Bakanlığı Destek Programın Amacı:

Desteklerin nihai hedefi: ihracatçılarımızı yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler ihraç etmeye yönlendirmektir. ... Destek sistematiğinde ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç olgunluk seviyesi bulunmaktadır.

Kimler başvurabilir:

Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri üyesi oldukları işbirliği kuruluşlarının (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler) başvuru yapabilirler.

Programın süresi:

Destek süresi 4 yıldır. 

Ticaret Bakanlığı Destek Programları'na kimler başvuramaz!

Ticaret Bakanlığı Destek Programları'na kimler başvuramaz!

 • Şahıs şirketleri,
 • Adi Ortaklıklar,
 • İhracatçılar Birliği'ne üye olmayan işletmeler

Destek Türleri ve miktarları

1.1. Pazara Giriş Belge Desteği

Şirketler tarafından teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan çevre ve kalite belgeleri, insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile test/analiz raporu ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri ve belgelendirme giderleri almaya yönelik belgelendirme işlemlerini %50 oranında ve yıllık en fazla 4.000.000 TL'na kadar desteklenir. Ayrıca küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

1.2. Yurt Dışı Marka Tescil Desteği

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 750.000 TL'na kadar desteklenir.

1.3. Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği

Şirketlerin sürdürülebilir ihracat artışını sağlama odaklı hedef pazar, yurt dışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair alacakları danışmanlık ve rapor giderleri %50 oranında ve proje başına 200.000 TL’ye kadar desteklenir.

1.4. Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği

Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin ulaşım, ulaşım ve konaklama giderleri %50 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 180.000 TL'na kadar desteklenir.

1.5. Yurt Dışı Fuar Desteği

Katılımcılar tarafından yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen fuar katılımları ve bireysel katılımlar, katılımcının stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle 271.000 - 1.357.000.- TL.’ye kadar desteklenir.

1.6. Yurt İçi Fuar Desteği

Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörlerin yapacakları harcamalar ile katılımcıların Tanıtım ile Yer Kirası ve Stand Konstrüksiyon harcamaları %50 oranında toplam 2.858.000.- TL.’ye kadar desteklenir.

1.7. Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin;
 • Alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler şirketler için %50 oranında ve yıllık 7.500.000 TL'na kadar desteklenir.
 • Alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 45.000.000 TL'na kadar desteklenir.
Yurt dışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri Genelge ile belirtilen markanın alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 30.000.000 TL'na kadar desteklenir.
 • Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin %50’sini aşamaz.
 • Faiz desteği, ilk faiz ödeme tarihinden itibaren 5 yıllık faiz ödemelerine verilir.
 • Faiz desteği verilecek kredi tutarının hesaplanmasında, yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirketlerin veya yurt dışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri Genelge ile belirtilen markanın alım bedelinin azami %50’si esas alınır.

1.8. KTZ Küresel Tedarik Zinciri Desteği

Küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.

Yurt dışında daha önce çalışmayan veya hali hazırda çalışmakta olan bir Küresel Firmaya* tedarik edeceğiniz yeni bir ürünün standardı için talep edilen;

Ürün geliştirme (prototip/numune), test, analiz, doğrulama, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek makine, ekipman ve donanım alımları, Yazılım Alımı, Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri ve Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları gibi konularda, %50 destek oranı ile 15.000.000 TL'na kadar 2 yıl süresince destek alabilmektedir.

* Küresel Firma: Marka, ihracat, ciro gibi unsurlar itibariyle sektöründe küresel ölçeğe haiz Bakanlıkça uygun bulunan yurt dışındaki firmalardır.

 • Küresel firma birden fazla coğrafyada faaliyet gösterebilir,
 • Uluslararası kabul gören listelerde yer alabilir,
 • Sektöründe en çok tanınan firmalardan biri olabilir.

1.9. Yurtdışı Birim Desteği

Sınai ve ticari şirketlerin organik bağının bulunduğu yurtdışı şirket adına açılan birimin mağaza, depo, ofis, showroom olmasına göre %50 oranında 2.000.000.- TL'na kadar destek verilir.

1.10. Tanıtım Desteği

Yurt dışı birimi bulunan/bulunmayan şirketler, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen görsel ve yazılı tanıtım, sponsorluk, web sitesi tasarımı, reklam panoları, katalog, eşantiyon, sunum, konferans gibi faaliyetlere ilişkin giderler; %50 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 4.000.000 TL'na kadar desteklenir.

1.11. Eximbank’ın Uyguladığı Faiz Oranı ile CIRR Arasındaki Farkın Desteklenmesi ve Eximbank İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği

 • Eximbank tarafından kullandırılan orta ve uzun vadeli yatırım malı niteliğindeki mal ihracatı alıcı kredilerinde (yurt içi ve/veya yurt dışı bankalar aracılığıyla kullandırılan alıcı kredileri ile alıcı veya bankasının kredi hesaplarında izlenen iskonto kredileri dâhil) Eximbank’ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR arasındaki farka tekabül eden faiz giderinin tamamı desteklenir.
 • Bu Karara istinaden, Eximbank ihracat kredi sigortası programları dahilinde sigorta kapsamına alınan ve yıllık olarak düzenlenen reasürans anlaşması çerçevesinde reasüre edilen risklerden doğan tazminat ödemeleri neticesinde oluşan zarar rasyosunun takvim yılı bazında %60’ın üzerine çıkması durumunda, bu oranın üzerinde kalan tazminat tutarlarının reasürans anlaşmasında belirlenen Eximbank payına düşen giderlerinin yıllık en fazla 20.000.000 TL’ye kadar olan kısmı desteklenir.
 • Bu karar kapsamında, Eximbank ihracat kredi sigortası programları dahilinde özellikle yatırım malı makina, teçhizat gibi orta ve uzun vadeli sigortaya konu spesifik nitelikteki mal ihracatının sigortalanmasına yönelik işlemlerde, Eximbank tarafından herhangi bir reasürör bulunamaması ve/veya reasürans tutarının yetersiz olması durumunda, Eximbank tarafından yapılan tazminat ödemelerinin reasüre edilemeyen kısmı %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

1.12. Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Desteği

Destek Kalemi

Destek

Oranı

Destek Limiti

Süre

Faydalanıcı

Tasarımcı, Modelist ve Mühendis Brüt Maaş Giderleri

 

3.000.000 ₺ /

Proje Başına/Aynı anda 10 kişi

 

 

Alet, Teçhizat, Malzeme ve Yazılım Giderleri

%50

1.500.000 ₺ /

Proje Başına

3+2 Yıl

Şirketler

İnternet Sitesi Üyeliği Giderleri

500.000 ₺ /

Proje Başına

 • Tasarım ve ürün geliştirme projesi destek kapsamına alınan şirketlere yıllık verilecek destek tutarı yıllık ihracatının yarısından fazla olamaz. Destek tutarının hesaplanmasında ödeme belgesi tarihine ilişkin yılı ile aynı takvim yılına ait ihracat tutarı esas alınır.
 • Destek başvurusunda bulunan şirketlerin ihracatı, bu şirketle organik bağı olan şirket ya da aynı holding/şirketler topluluğu bünyesinde yer alan bir şirketi vasıtasıyla gerçekleştirmeleri mümkündür.
 • Bir şirket en fazla bir projesi için tasarım ve ürün geliştirme projesi desteğinden faydalanabilir. Destek süresi boyunca veya sonrasında, tasarım ve ürün geliştirme projesi desteklenen şirketin farklı bir projesi desteklenmez.

1.13. Tasarımcı Şirket ve Tasarım Ofisi Desteği

 

Destek Kalemi

Destek Oranı

 

Destek Limiti

 

Süre

 

Faydalanıcı

 

Reklam, Tanıtım, Pazarlama

 %50

Tasarımcı Şirketler

Tasarım Ofisleri

 4 Yıl

Tasarımcı Şirketler Tasarım Ofisleri

1.500.000 ₺/yıl

1.200.000 ₺/yıl

Birim Kira Giderleri

1.000.000 ₺/yıl

 800.000 ₺/yıl

Temel Kurulum/ Dekorasyon Giderleri

500.000 ₺/yıl

300.000 ₺/yıl

Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescili Giderleri

250.000 ₺/yıl

300.000 ₺/yıl

Tasarımcıların Brüt Maaş Giderleri

750.000 ₺/yıl

1.600.000 ₺/yıl

Danışmanlık Giderleri

1.000.000 ₺/yıl

 800.000 ₺/yıl


Sadece tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunan endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketlerin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin desteklenmesidir.

1.14. Gemi ve Yat Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlere Tasarım Desteği

Destek Kalemi

Destek Oranı

Destek Limiti

Süre

Faydalanıcı

Şirketlerce Alınan Tasarım Hizmeti

%50

3.000.000 ₺/yıl

5 yıl

Gemi    ve    Yat Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketler

1.15. Markalaşma ve Turquality Desteği

Marka/TURQUALITY® Programı kapsamında firmaların; Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları, Sertifikasyona ilişkin giderleri, Moda/Endüstriyel ürün tasarımcısı/Şef/Aşçı istihdamına ilişkin giderleri, Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri, Yurtdışı birimlere ilişkin giderleri, Danışmanlık (Yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri %50 oranında desteklenmektedir.

1.16. Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği

Destek Kalemi

Destek Oranı

Destek Limiti

Süre/Adet

Faydalanıcı

Tanıtım Giderleri

 %50

9.000.000 ₺ / Yıllık

Ülke Başına 5 yıl

Çok Kanallı Zincir Mağaza

Markası Sahibi Şirketler

Birim Kira Giderleri

2.000.000 ₺ /
Birim Başına Yıllık

Birim Başına 5 yıl

Temel Kurulum / Dekorasyon Giderleri

3.000.000 ₺ / Birim Başına

Birim Başına 1 kez

Franchise

2.000.000 ₺ / Birim Başına

Birim Başına 2 yıl

Pazar Araştırması Çalışması ve Raporları

2.000.000 ₺ / Yıllık

Şirket Kapsamda Olduğu Sürece

Yurt Dışı Marka Tescil, Tescil Yenilenmesi ve Korunması

750.000 ₺ / Yıllık

Şirket Kapsamda Olduğu Sürece

 • Satın alınan yabancı çok kanallı zincir mağazalar bu madde çerçevesinde,
 • Bu madde kapsamında desteklenen şirketler destek süreleri boyunca 3’üncü, 4’üncü, 5’inci, 6’ncı, 7’nci maddeler ve 10’uncu maddenin üçüncü fıkrası ile 11’inci, 12’nci, 14’üncü, 15’inci, 16’ncı ve 17’nci maddelerde yer alan desteklerden yararlandırılmazlar.

1.17. UR-GE Proje Desteği

 Destek Kalemi

Destek Oranı

Destek Limiti

Süre/Adet

 Faydalanıcı

 

İhtiyaç Analizi, Eğitim, Danışmanlık, Tanıtım

75%

 6.000.000 TL / Proje

Proje süresince (36 Ay)

İş Birliği Kuruluşu

 

2.500.000 TL / Program

10 Program

 

Yurt Dışı Pazarlama

 

Sanal Yurt Dışı Pazarlama

800.000 TL / Program

10 Program

 

1.500.000 TL / Program

10 Program

 

Alım Heyeti

 

İstihdam

Emsal Brüt Ücret

2 kişi; proje süresince

 

1.18. İhracat Konsorsiyumu Desteği

İhracatçıları örgütlendirmek ve aralarındaki iş birliğini yurt dışı pazarlardaki fırsat ve tehditler çerçevesinde geliştirmek suretiyle ihracatı artırmak, ihracatçı sektörlerimizin ortak hareket etmelerini ve uzmanlaşma temelinde ölçek ekonomileri sağlamak üzere kurulan ve şirketler ile aracılık sözleşmesi imzalayarak; sözleşme konusu malları küresel pazarlara ihraç etmeleri sürecine destek olan şirketler statü almak için Bakanlığa başvurur.

İhracat konsorsiyumlarının şirketler ile aracılık sözleşmesi imzalayarak; sözleşme konusu malları küresel pazarlara ihraç etmeleri sürecine dair tanıtım, pazarlama, pazar araştırması, rapor satın alma, danışmanlık ve eğitim faaliyetlerine ilişkin giderleri 5 yıl süresince %50 oranında yıllık 10.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

1.19. Pazara Giriş Raporu Desteği

İş birliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi ve üyesi şirketlerle paylaşılmak amacıyla satın alman sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri %50 oranında ve yıllık 3.000.000 TL’ye kadar desteklenecek.

1.20. Sanal Fuara Katılım Desteği

 

Destek Oranı

Destek Limiti

Sanal Fuar

Organizasyonları

%50

1.500.000 TL

Sanal Fuar Katılımları

%50

750.000 TL

Harekete Geçmek için..

Ticaret Bakanlığı Desteklerine ait başvuru dosyanızın hazırlama konusunda HibeDestek uzmanlarından danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Bu destekten yararlanıp yararlanamayacağınızı öğrenmek için ise şimdi ücretsiz üye olarak TEST bölümüne geçebilirsiniz.

Testimizi daha önce çözdüyseniz aldığınız bu bilgiler ışığında tekrar TEST'inizi güncelleyebilirsiniz.