Hibe Destekleri Bilgi Bankası

Hibe destekleri hakkında merak ettiğiniz tüm sorulara cevap bulabileceğiniz ücretsiz bilgi bankası

Ticaret Bakanlığı Destek Program Detayları

Ticaret Bakanlığı Destek Programın Amacı:

Desteklerin nihai hedefi: ihracatçılarımızı yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler ihraç etmeye yönlendirmektir. ... Destek sistematiğinde ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç olgunluk seviyesi bulunmaktadır.

Kimler başvurabilir:

Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri üyesi oldukları işbirliği kuruluşlarının (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler) başvuru yapabilirler.

Programın süresi:

Destek süresi 4 yıldır. 

Ticaret Bakanlığı Destek Programları'na kimler başvuramaz!

Ticaret Bakanlığı Destek Programları'na kimler başvuramaz!

 • Şahıs şirketleri,
 • Adi Ortaklıklar,
 • İhracatçılar Birliği'ne üye olmayan işletmeler

Destek Türleri ve miktarları

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği

Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin ulaşım, konaklama ve araç kiralama giderleri %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Rapor ve Yurt Dışı Şirket Alım Desteği

Şirketlerin yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri ile yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin;

 • Alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler şirketler için %75 oranında ve yıllık 500.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
 • Alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 3.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Yurt dışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri Genelge ile belirtilen markanın alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 2.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 • Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin %50’sini aşamaz.
 • Faiz desteği, ilk faiz ödeme tarihinden itibaren 5 yıllık faiz ödemelerine verilir.
 • Faiz desteği verilecek kredi tutarının hesaplanmasında, yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirketlerin veya yurt dışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri Genelge ile belirtilen markanın alım bedelinin azami % 50’si esas alınır.

Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi

e-ticaret Sitelerine Üyelik

Şirketlerin bireysel üyeliklerinde; bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderler %60 oranında ve e-ticaret sitesi başına 8.000.- TL. olarak desteklenir.

Sanal Fuarlara Katılım Desteği

İşbirliği Kuruluşları tarafından organize edilen sanal fuarlara şirketlerin %50 oranında destek ile iştirakleri desteklenir.

Yurt Dışı Fuar Katılım Desteği

Katılımcılar tarafından yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen fuar katılımları ve bireysel katılımlar, katılımcının stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle 71.000 - 360.000.- TL.’ye kadar desteklenir.

Yeşil Pasaport Desteği

Son 3 yılda yıllık ortalama 1 milyon dolarlık ihracat yapan firmalara, ihracat miktarına göre 5 kişiye kadar verilen yeşil pasaport desteğidir.

Sektörel Ticaret Heyeti Destekleri

İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları ve Sektörel Derneklerin düzenlediği Ticaret Heyetlerine katılım durumda uçak, konaklama, tercümanlık, salon kiralama gibi kalemler desteklenir.

Yurt Dışı Birim Desteği

Sınai ve ticari şirketlerin organik bağının bulunduğu yurtdışı şirket adına açılan birimin mağaza, depo, ofis, showroom olmasına göre %40-50 oranında 75.000 - 120.000.- ABD Dolarına kadar destek verilir.

Yurtdışı Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri Desteği

Yurt dışı birimi bulunan/bulunmayan şirketler, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen görsel ve yazılı tanıtım, sponsorluk, web sitesi tasarımı, reklam panoları, katalog, eşantiyon, sunum, konferans gibi faaliyetlere ilişkin giderler; %60 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 - 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Markalaşma ve Turquality Desteği

Marka/TURQUALITY® Programı kapsamında firmaların; Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları, Sertifikasyona ilişkin giderleri, Moda/Endüstriyel ürün tasarımcısı/Şef/Aşçı istihdamına ilişkin giderleri, Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri, Yurtdışı birimlere ilişkin giderleri, Danışmanlık (Yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri desteklenmektedir.

Tasarım Desteği

Sadece tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunan endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketlerin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin desteklenmesidir.

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Şirketler tarafından teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan çevre ve kalite belgeleri, insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile test/analiz raporu ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri ve belgelendirme giderleri almaya yönelik belgelendirme işlemlerini %50 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Ayrıca küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği

UR-GE Projeleri kapsamında ihtiyaç analizi, eğitim hizmeti, danışmanlık hizmeti, kümenin yurtdışında tanıtımı gibi faaliyetlere ilişkin giderler ile söz konusu faaliyetlerin organizasyonuna ilişkin genelgede belirtilen giderlerin, en fazla %75’i proje bazında 400.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi Fuarların Desteklenmesi

Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörlerin yapacakları harcamalar ile katılımcıların Yer Kirası ve Stand Konstrüksiyon harcamaları %50 oranında ve 38.000.- TL.’ye kadar desteklenir.

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin (SDTŞ) Desteklenmesi

Ödenmiş sermayeleri en az 2 milyon TL. olan ve bir önceki takvim yılında gümrük beyannamesi bazında; en az (FOB) 100 milyon ABD doları veya eş değerdeki fiili ihracatı gerçekleştiren (transit ve bedelsiz ihracat hariç) anonim şirketlere, her yılın ocak ayının son gününe kadar başvurulması kaydıyla "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü verilebilir veya halihazırda Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsünü haiz firmalar için söz konusu statü yenilenebilir.

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Desteği

Destekleme ve fiyat İstikrar Fonu ödenekleri çerçevesinde karşılanmak üzere; Bakanlık tarafından açıklanan tabloda yer alan ürünlerin ihracatında, yine tabloda belirtilen ihracat iade miktarları, azami ödeme oranları ve miktar barajları dikkate alınarak ihracat iadesi yardımı sağlanır.

Navlun Destekleri

2016/6 Sayılı "İhraç Taşımalarına Navlun Desteği Sağlanması Hakkında Karar" Gereğince, 2018 yılında yapılacak, navlun desteği başvuruları, aşağıda listelenen şartlara uygun olarak yapılacaktır.

İhracat navlun destekleri; 01.01.2018 ile 31.12.2018 tarihleri arasında gerçekleşen ihracatlara istinaden kesilen navlun faturalarına istinaden verilecek destek tutarını içermektedir. Navlun destek kapsamına alınan, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden biri olması gerekmektedir. Değersiz eşya statüsünde yer alan: Çimento, Alçı, Demir Cevherleri, Sünger Taşı, Kum, Demir ve Çelikten Mamul, Zımpara taşı, İnşaat Demiri vb. gibi ürünler için, ihracat navlun destekleri verilmemektedir. 

KTZ Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projelerinin Desteklenmesi

2014/8 sayılı karar gereği amaç, küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.

Yurt dışında daha önce çalışmayan veya hali hazırda çalışmakta olan bir Küresel Firmaya* tedarik edeceğiniz yeni bir ürünün standardı için talep edilen;

Ürün geliştirme (prototip/numune), test, analiz, doğrulama, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek makine, ekipman ve donanım alımları, Yazılım Alımı, Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri ve Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları gibi konularda, %50 destek oranı ile 1.000.000 ABD Dolarına kadar 2 yıl süresince destek alabilmektedir.

* Küresel Firma: Marka, ihracat, ciro gibi unsurlar itibariyle sektöründe küresel ölçeğe haiz Bakanlıkça uygun bulunan yurt dışındaki firmalardır.

 • Küresel firma birden fazla coğrafyada faaliyet gösterebilir,
 • Uluslararası kabul gören listelerde yer alabilir,
 • Sektöründe en çok tanınan firmalardan biri olabilir.

Harekete Geçmek için..

Ticaret Bakanlığı Desteklerine ait başvuru dosyanızın hazırlama konusunda HibeDestek uzmanlarından danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Bu destekten yararlanıp yararlanamayacağınızı öğrenmek için ise şimdi ücretsiz üye olarak TEST bölümüne geçebilirsiniz.

Testimizi daha önce çözdüyseniz aldığınız bu bilgiler ışığında tekrar TEST'inizi güncelleyebilirsiniz.